Google Plus Linkedin FaceBook  
صفحه اصلی     صفحه اصلی      درباره من     درباره من      خدمات     خدمات      دانش مدیریت و دانستنیها     دانش مدیریت و دانستنیها      تماس با من     تماس با من      گالری     گالری      جستجو     جستجو      عضویت     عضویت     

دانش مدیریت و دانستنیها  قراردادها 

دانش مدیریت و دانستنیها ، قراردادها

شماره:..............................................
تارخ:...............................................
پیوست:...........................................
قرارداد مشارکت ( شراکت ) مدنی ذیل بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی که عبارت است از:
ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
طرفین قرارداد:
طرف اول قرارداد ......................................  فرزند .......................................  دارای شناسنامه شماره ................................و کد ملی .................................................صادره از..............................متولد ..............................ساکن: ..............................تلفن..............................
طرف دوم قرارداد شراکت: ............................................ فرزند..............................دارای شناسنامه شماره .............................. و کد ملی .......................................................صادره از ..............................متولد .............................. ساکن: .............................. ...............................تلفن..............................
طرفین متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند.
موضوع قرارداد:
ماده۱- موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت(شراکت) طرفین بالمناصفه و متساویاً جهت راه اندازی و کسب و کار ................. و................................و یا هر کالایی که مورد توافق طرفین قرارگیرد.
ماده۲- تابعیت این مشارکت ایرانی است.
مکان اجرای قرارداد:
ماده۳- مکان ومرکز اصلی این شراکت در ................................ است
به نشانی خیابان...........................................................
مدت قرارداد:
ماده۴- مدت این شراکت از تاریخ ........................................... شمسی به مدت ………… سال تمام می باشد.
سرمایه و ملبغ کل قرارداد:
ماده۵- کل سرمایه این مشارکت مبلغ ................................... است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و بالنسبته سهم از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و به قرار زیر پرداخت گردیده است.
شریک اول .................................. فرزند: ............................ شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عددب ................................ به حروف ...............................  سهیم شده است.
شریک دوم آقای ................................... فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد.................................به حروف ............................. سهیم شده است.
ماده۶- با توافق طرفین شراکت، هر یک سهم به مبلغ ................................. معادل .................................  تومان تعیین شده است و تعداد کل سهام یکصد عدد سهم به مبلغ .................................... ریال معادل ............................ تومان است.
-         موافقت گردید ده درصد از کل منافع حاصله از شراکت به تامین سرمایه تخصیص داده شود.
میزان سهم شرکاء:
ماده ۷- سهم هر شریک با توجه به ماده ۶ به قرار زیر است.
شریک اول ....................................  تعداد پنجاه (50) سهم از کل سهم در شراکت می باشد.
شریک دوم ....................................... تعداد پنجاه (50) سهم از کل سهم در شراکت می باشد.
ماده ۸-شرکاء با توافق و همکاری و هماهنگی طرفین نسبت به استفاده از مبلغ سهام شراکت در رهن و اجاره و خرید و تجهیز ملزومات و کالا و محصولات و مجوزهای کاری محل کسب و کار طبق الحاقیه توافق نمودند.
تقسیم و سود و زیان شراکت و روش برداشت:
ماده ۸- طبق توافق انجام شده طرفین بصورت ماهیانه مبلغ ...................................... معادل .......................... تومان به منظور حقوق در نظر گرفته شده مربوط به اجرای تعهدات مندرج در شرح وظیفه (مشترکاً و منفرداً)  مندرج در قرارداد برداشت خواهند نمود.
تبصره:با توافق طرفین قرارداد، اجازه برداشت ماهیانه ............................ ریال معادل .......................... تومان و در مدت ....................  به .....................................( طرف دوم قرارداد) بصورت علی الحساب داده شد. این مبلغ با احتساب برداشت حقوق مقرر شده جمعا ............................. ریال معادل .................. تومان خواهد بود، که از منافع مشترک ایجاد شده در نظر گرفته می شود. پس از زمان تعیین شده و در اولین ترازنامه سود و زیان کل مبلغ محاسبه و در حساب بدهکاری ایشان منظور می گردد.
تبصره 2: پرداخت و تقسیم سود قطعی هر یک از شرکاء هر یکسال  یکبار بعد از بررسی وتراز دفاتر و فاکتورها و اسناد حسابداری و سایر هزینه ها و سود و زیانهای انجام شده و پس از کسورات قانونی به طرفین شراکت پرداخت و تادیه می شود. مگر با توافق طرفین مبنی بر تصمیم به افزایش سرمایه.  
 
وظایف شرکاء:
ماده۱۰- وظایف شرکاء عبارت است از:
۱-     شرکاء متعهد به  همکاری و مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت در مدت مرقوم در مکان کسب می باشند.
۲-     شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور بنام طرفین هستند.
۳-     شرکاء متعهد به تمرکز عملیات ریالی این مشارکت در حسابهای مورد توافق و به تائید رسیده طرفین چه حساب  جاری و یا پس انداز هستند.  
۴-     شرکاء متعهد به تهیه، خرید، توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد هستند.
۵-   شرکاء متعهد به تادیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، کارمزد، بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری با توافق طرفین هستند.
۶-   شرکاء متعهد به تادیه مالیات، عوارض، بیمه، هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل و تدارکات و سایر هزینه های پیش بینی نشده.با توافق طرفین می باشند
۷-   شرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعی و تحت تصرف در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه برای حفاظت مزبور ضامن می باشند.
۸-   شرکاء متعهد به جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تصریف و همچنین ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل همدیگر می شود و یا مخارجی که در جهت پیشبرد اهداف نیاز به آن است از ابتدای کار لغایت تا زمان تسویه حساب و اتمام شراکت خواهند بود.
۹-   شرکاء متعهد به بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمسی از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضای ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حسابهای سود و زیان می باشند
۱۰-شرکاء متعهد به ضمیمه نمودن صورت موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاها و محصولات در حال فروش یا انبار شده و یا ساخته شده به قیمت خرید در دفاتر و فاکتورهای تعیین شده برای عملیات ترازنامه دفتری ماهانه و سالانه می باشند و در این خصوص همکاری لازم با توجه به شرح وظیفه هر یک از طرفین خواهد بود.
۱۱-  هر گونه دریافت و پرداخت داخلی و خارجی در این مشارکت در ازای دریافت رسید کتبی و درج در دفاتر مشترک می باشد این وجوه و یا اسناد در مورد برداشتهای شخصی و یا هرگونه تبادلات مالی در نظر گرفته شده است.
۱۲-شرکاء متعهد به تصفیه حساب کامل در پایان مدت قرارداد و با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب و  بیمه و مالیات و سایر هزینه های جاری انجام شده محل کسب و کار می باشند.
۱۳-  شرکاء متعهد می شوند انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد همکاری بامنصفانه انجام دهند.
ماده۹- حق امضاء اوراق بهادار و یا هر عملیات تعهد آور با طرفین است و به هیچ عنوان یکی از طرفین به تنهایی حق امضاء تعهد آور مشترک را ندارد مگر با توافق کتبی و امضاء طرفین شراکت. که این موضوع ی تواند توسط وکیل قانونی انجام گردد.  
ماده۱۰- کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی که مربوط به اداره دارایی است در این مشارکت باید در دفاتر به طریقه حسابداری ثبت گردد که صفحات اول و آخر دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری کردن به امضاء طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضای طرفین نرسیده باشد، فاقد اعتبار است، و با توجه به انجام امور حسابداری بوسیله نرم افزار کامپیوتری مقرر گردید اسناد ثبت شده پرینت گرفت شودو در بایگانی نگهداری گردد. رسیدگی به امور گنترل حسابها با حسابرس تعیین شده و مورد قبول طرفین خواهد بود.
ماده۱۱- شرکاء حق هیچگونه اعمال خدشه، تراشیدگی،پاک کردن، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شمار می رود در دفاتر و صورتحسابهای موجودیها و فاکتورهای تنظیمی ندارد..مگردر موارد سهوی که به اطلاع طرفین شراکت می رسد.
ماده۱۲- شرکاء حق هیچگونه واگذاری نسبت به ملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل: نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً یا کلاً از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد.(مگر با توافق و امضائ طرفین و الحاق به قرارداد اصلی)
ماده۱۳- چنانچه شرکاء در طریقه اعمال مدیریت محل کسب و کار به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با درایتی که در باب اشتغال به........................... دارد عملیات موضوع این قرارداد را بطریقی که عامل شریک آنرا اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نیابند صرفاً بنا به تشخیص خود پس از تذکر به داور مرضی الطرفین مراجعه و در اسرع وقت بنا به  تشخیص داور و بدون هیچ انتظاری و هیچ اعتراضی حکم داور از سوی طرفین قابل اجرا و لازم الاجرا این امر به دلیل احتمال یک خطا و در ازاء آن از دست رفتن کل زحمات مهم و سریع لاجرا است. 
ماده۱۴- شریک حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی سایر شرکاء هیچگونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود جز«وکلا» عینا و منفعتا تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید. همچنین شریک حق تقاضای افراز ( تقسیم اموال غیر منقول) مال مشترک را تا تسویه کامل مشارکت را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده۱5- از انقضای مدّت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده۱۳ این قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفیه حساب این قرارداد با شریک بوده و سهمیه شریک طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به شریک فسخ کننده تادیه و تحویل می شود و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ شریک فسخ کننده حق دارد جهت تحویل گرفتن سهم و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها و موجودیهای کالا اعم از مطالبات، اسناد، محصولات موجود در انبار  و تجهیرات و ملزومات و از طرف شراکت اقدام یا به طریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید.
ماده۱6- در صورت وقوع حادثه غیر قابل پیش بینی(حوادثی همچون اعتصاب٬شورش و یا اعتراض منجر به بحران،سیل و زلزله و آتش سوزی، ) که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند و اجرای قرارداد غیر ممکن باشد قرارداد کن لم یکن تلقی می گردد و آنچه از سرمایه باقی می ماند بالمنصفه تقسیم خواهد شد.
تبصره۱:.در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می یابد.
ماده۱7- آنچه که موجودی های کالا اعم از کالا و محصولات  و مواد اولیه و کالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مرکز اصلی کسب و کار  یا در نزد شرکاء موجود باشد نیز باید بالمناصفه تقسیم گردد.
ماده18- دریافت مفاصا حسابهای مالیاتی، بیمه، عوارض ناشی از انجام این قراردادبه عهده شریک اول .................. است.
ماده19- در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به آقای……………. که به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رای داور مزبور قاطع و و لازم الاجرا است.
ماده 20- تعهدات کاری و شرح وظیفه و حدود اختیارات  طرف ............................
تعهدات کاری و شرح وظیفه طرف اول این قرارداد آقای ................................. به قرار زیر مورد توافق رسید:
 وظیفه سازماندهی درون شرکت و ایجاد و نگارش استانداردهای مورد نیاز
مراجعه به کلیه ادارات به منظور رفع موانع و تعاملات مورد نیاز در کسب و کار و دریافت مجوزات لازم کاری از مراجع ذیصلاح.
·         ایجاد نظام حسابداری و ثبت روزانه، نگهداری، ارائه به اداره دارایی، تنظیم ترازنامه ها، اعلام حساب مشتریان، ارائه گزارشات مالی مورد نیاز و کلیه امور مربوط به واحد حسابداری و مالی به عهده ایشان است.
·         انجام امور پرسنلی اعم از فرمهای استخدام، قوانین جاری کار در محل، ارائه دستور العمل مطابق با قانین اداره کار و امور اجتماعی، پاداش، تشویق و تنبیه، امور استخدامی و اخراجی و کلیه موارد دیگر امور پرسنلی تماما عهده طرف اول شراکت خواهد بود.
·         رسیدگی به امور قراردادها
·         ثبت شرکت  برند و تمامی موارد مربوطه
·          
 
 
ماده 21-تعهدات کاری و شرح وظیفه و اختیارات طرف دوم ................................................
·         ارتباط با تامین کنندگان معتبر و در صورت نیاز ارزیابی آنها
·         پیگیری مطالبات تا زمان وصول کامل
·         مدیریت مالی و تصمیم گیری خرید و فروش و افراد و شرکتهای مربوطه
·         ارائه پیشنهاد در خصوص تحولات مالی و به کار گیری سرمایه
حدود اختیارات آقای ............................:
·         نرخ گذاری برای فروش و تائید و ارزیابی نرخ خرید
·         پرداخت در حد عرف به جهت باربری، کارگر، هزینه های مورد نیاز جذب مشتری، پذیرایی احتمالی از تامین کنندگان
 
ماده ۲2- ملاحظات
 هرگونه استخدام و اخراج با توافق طرفین در نظر گرفته شده است.
انجام سرمایه گذاری و انتخاب کالا پس از پیشنهاد آقای......................... و تائید آقای .................... انجام گردد.
تعیین حقوق دستمزد با تائیدیه طرفین انجام خواهد شد.
هدفگذاری و استراتژی سازمان با همفکری و استفاده از کارشناس انجام می گردد.
محل شرکت با توافق طرفین است.
واگذاری امر حسابرسی به یکی از موسسات حسابرسی با توافق طرفین
 
ماده ۲3- این قرارداد در 2 نسخه و در ۲3 ماده، که هر 2 نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضا شده و پس از امضا شرکاء بین طرفین مبادله گردید و لازم الاجرا است.
 
محل امضای شریک اول قرارداد                                                محل امضای شریک دوم قرارداد       
 
اثر انگشت                                                                                               اثر انگشت                                
 
شهود قرارداد شراکت
۱-     آقای……………………………………… امضاء
۱-     آقای…………………………………………امضاء
۲-     آقای…………………………………………امضاء
بسمه تعالی
 
قرارداد اعطای نمایندگی  فروش
 
 
طرفین قرارداد:
این قرارداد فی مابین ........................................  به شماره ثبت ............................. به نما یندگی آقای..................به شماره ملی.............................به نشانی........................................................................................................................................................... كه در این قرارداد به اختصار شرکت  نامیده می شود و جناب آقای/ ..................................................... فرزند ........................................متولد .............................. به شماره شناسنامه..................................... کد ملی .............................................شماره اقتصادی..................... شماره پروانه کسب/ثبت........................  به نشانی محل کار/ شرکت ........................................................................  تلفن ............................... نشانی محل سکونت ....................................................................................................... تلفن ........................... که به موجب محتویات روزنامه رسمی شماره................... مدیرعامل شرکت مذبور بوده وبه موجب ماده...... اساسنامه حق امضاء اسناد تعهدآور شرکت را دارد كه از این پس نماینده نامیده می شود به شرح و قوانین ذیل منعقد می گردد.
ماده 1) موضوع قرارداد:
خرید ، فروش و اجرای انواع  تولیدات ومحصولات بازرگانی ........................................................... در حوزه جغرافیایی مورد توافق طرفین. 
ماده 2) حوزه فعالیت:
حوزه اصلی فعالیت نماینده استان ..................................... شهرستان ................................. تعیین می گردد که نماینده موظف است طبق این قرارداد در این محدوده جغرافیایی فعالیت نماید.
ماده 3) مدت قرارداد:
مدت این قرارداد از تاریخ    /    /      تا     /    /      به مدت .............................. می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید است.
تبصره1: شرکت فعالیت نماینده را در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد و چنانچه فعالیت نماینده بنا به تشخیص شرکت قابل توجه و چشم گیر باشد. می تواند نمایندگی را برای مدت دیگر تمدید نماید.
ماده 4) مشخصات محصول و شرایط تحویل:
4-2 تحویل کلیه محصولات سفارش داده شده از طرف نماینده بصورت صحیح و سالم از ......................................... می باشد و ارسال به مقصد به صورت ..................... است.(کرایه به عهده خریدار و یا فروشنده معلوم گردد)
تبصره2: در صورت خرید بارهای کامیونی هزینه حمل و نقل با توافق طرفین مشخص می گردد.
ماده5) قیمت محصول:
5-1- قیمت محصولات مطابق با لیست ارائه شده در تاریخ ثبت سفارش است و طبق صورت ارسالی محاسبه می گردد. بدیهی است چنانچه لیست قیمت شرکت براساس سیاست عرضه و تقاضا تغییر نمود این تغییرات قیمت در اسرع وقت( می توانید تاریخ مشخص اعلام کنید مثلا یک هفته) به نماینده اعلام می گردد و نماینده متعهد می شود محصولات شرکت را مطابق با لیست قیمت جدید به بازار مصرف عرضه نماید.(این مورد در نمایندگی انحصاری اجباری و در نمایندگی فروش غیر اجباری است)     
ماده 6) تعهدات نماینده:
6-1- نماینده می بایست در مدت اعتبار قرارداد از هرگونه همکاری، خرید و فروش و بازاریابی انواع محصولات مشابه شرکت های رقیب خودداری نماید و فقط می بایست راجع به محصولات شرکت ذی نفع (براساس این قرارداد) فعالیت داشته باشد.در غیر اینصورت نماینده موظف به اجازه کتبی از شرکت است.( این مورد در خصوص نمایندگی های انحصاری مورد استفاده قرار میگیرد)
6-2- نماینده متعهد می گردد ضمن سعی و تلاش و کوشش جهت بازاریابی و فروش محصولات خریداری شده با رعایت شرایط و حفظ اعتبار شرکت میزان خرید خود را ارتقاء بخشد .
6-3- نماینده فقط می بایست به شخصی که از طرف شرکت معرفی و به محل اعزام می شود با رویت کارت شناسایی عکس دار و حکم مأموریت و ممهور به مهر شرکت ارتباط برقرار نموده و وجه یا اسناد تجاری را  پس از هماهنگی با دفتر مرکزی شرکت تحویل  بازرس نماید. در غیر این صورت بروز هرگونه مشکلی به عهده نماینده است.
7-4- نماینده موظف به ارائه مدارک لازم به بازرس شرکت  که جهت بررسی عملکرد به محل وی اعزام  شده می باشد و باید با ایشان همکاری های لازم را داشته باشد.
 
6-5- نماینده متعهد می گردد کالاهای مزبور را طبق تعرفه های شرکت در بازار به فروش رساند و در صورتی که نماینده زیر قیمت اعلام شده (از طرف شرکت) یا اضافه بر قیمت تعرفه های ارائه شده اقدام به فروش کالا نماید می بایست خسارت وارده را جبران و پاسخگوی مراجع ذیربط باشد.
(بدیهی است در تحویل کالای نسیه یا مدت دار به نماینده، این حق را برای او ایجاد نمی کند که کالای خریداری شده را به صورت نقد کمتر از قیمت خریداری شده به فروش برساند و وی را از تعهدات بری نمی سازد.)
 
6-5-نماینده متعهد می گردد که اعلام سفارشات خود را به صورت فاکس ، ایمیل یا درخواست کتبی ممهور به مهر و امضاء نماینده تحویل شرکت نماید.  در غیر این صورت اگر به صورت تلفنی و غیره سفارش داده شود هرگونه اشتباهی در ارسال کالا به عهده نماینده می باشد و شرکت هیچگونه تعهدی در این خصوص نداشته و ندارد.
6-6- کالاهایی که از طرف نماینده مرجوع می گردد.درصورت اثبات سلامت آنها ، هزینه حمل ونقل به عهده مرجوع کننده است و شرکت یک نسخه مرجوعی به نماینده ارسال می نماید و 5% مبلغ کل نیز بابت هزینه بسته بندی و بازبینی محصول کسر می گردد.
6-7- نماینده متعهد می گردد ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ وصول محصولات و کالای خریداری شده کتباٌ مراتب وصول و هر نوع اعتراضی که نسبت به کمیت و کیفیت محصولات فروخته شده دارد اعلام و اقدام مقتضی درخصوص قبول یا رد آنها را معمول دارد و در غیر این صورت هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و در صورت بروز مشکلات مربوطه صرفا نماینده پاسخگو خواهد بود.
6-8- نماینده موظف است هرگونه تغییر و جابجایی که مربوط به محل کار، انبار و محل زندگی است را یک هفته  قبل از انجام این تغییرات به شرکت اطلاع دهد. در غیر این صورت هرگونه ارسال جنس، ابلاغ، اخطاریه به نشانی مندرج در قرارداد قانونی محسوب می شود.
6-9- نماینده موظف است. هرگونه اسناد و مدارک و کالاهای امانی از شرکت در پایان مدت یا فسخ قرار داد را مرجوع نماید.(اقلام امانی شامل تابلو، اقلام تبلیغاتی، و ... )
6-10- نماینده متعهد می شود که روش صحیح تبلیغات در ارتباط با فروش محصولات را به بهترین صورت ممکن رعایت نماید و انجام کلیه ضوابط و مقررات در ارتباط با تبلیغات اعم از چاپ و استفاده هرگونه اقلام تبلیغاتی و شرکت در نمایشگاهها  را به صورت کتبی با شرکت هماهنگی نماید.
6-11- نماینده متعهد می گردد بعد از اتمام قرارداد نمایندگی ویا فسخ آن به هر دلیلی، به هیچ عنوان خدمات و محصولات شرکت را ارائه ندهد وبه هیچ عنوان از نام تجاری محصول به صورت پیشوند و پسوند استفاده نکند در غیر این صورت از نماینده جبران خسارت می شود.
ماده7) تعهدات تولید کننده یا شرکت:
7-1-شرکت متعهد می گردد کلیه کالاهای خود را به صورت استاندارد در اختیار نماینده قراردهد.
7-2-شرکت تعهد می نماید در صورت بروز هرگونه مشکل مربوط به کیفیت کالا را عهده دار باشد.
7-3 شرکت موظف به ضمانت کیفی کلیه کالاهای خود می باشد.
7-4- شرکت تعهد می نماید. پس از دریافت سفارش و انجام شدن مراحل مالی و اداری و پس از  تائیدیه مدیریت مربوطه  ظرف مدت 3روز کاری  اجناس درخواستی را تحویل باربری نماید و در صورت آماده نبودن اجناس درخواستی به هر دلیل مراتب را  تا 2 روز کاری بعد از قبول سفارش به اطلاع نماینده برساند.
ماده8) شرایط حمل و نقل:
8-1- کالاهای مورد قرارداد درب انبار کارخانه شرکت به نماینده تحویل می گردد و از این جهت نماینده به شرکت وکالت می دهد تا با انتخاب نحوه حمل و نقل مناسب و شناخته شده کالای مزبور را به آدرس نماینده ارسال نماید و در هر حال تحویل کالا به شرکت حمل و نقل در حکم تحویل کالا به نماینده است و هرگونه خسارت ناشی از ارسال و یا اینکه خسارتی که از این بین کالای خریداری شده وارد شود به عهده نماینده می باشد.
تبصره 4: برای کالاهای دربستی  از طرف شرکت حمل و نقل بیمه نامه صادر می شود.
ماده 9- نحوه تسویه حساب
-9-1نماینده متعهد می گردد ظرف مدت حداکثر ده روز نسبت به تسویه حساب به صورت نقدی یا چک، طبق توافق به عمل آمده با شرکت اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم پرداخت به موقع و ارسال چک از سوی نماینده ظرف مدت مشخص شده، شرکت حق دارد خسارت وارده را در قالب کسر تخفیف نماینده، جبران نماید. کلیه وجوه نقدی فقط از طریق حسابهای مندرج در این قرارداد مورد قبول شرکت است و در غیر اینصورت شرکت هیچ گونه وجه پرداختی را الزام به پذیرش ندارد.
شماره حساب های مورد پذیرش شرکت به ترتیب:
 حساب ..........................................
حساب شماره................. نزد بانک ...................... و بقیه مشخصات
و نماینده باید از تاریخ ارسال فاکتور، ظرف مدت 1 هفته وجوه مربوط به فاکتور ارسالی را به حسابهای مشخص شده واریز نماید و در صورت پرداخت چکی، کلیه پرداختها از طریق پست پیشتاز حداکثر ظرف مدت 1 هفته از تاریخ ارسال فاکتور به صورت (2 قبضه) به نشانی مندرج در قرارداد ارسال گردد و رسید چکهای دریافتی از طرف شرکت به وسیله پست یا تلفنی به نماینده اعلام می گردد و در غیر این صورت فاقد اعتبار می باشد
2-9-نماینده موظف است طبق توافق صورت گرفته با شرکت اقدام به تسویه حساب کامل نماید و در صورتی که تمام یا قسمتی از توافق فی مابین انجام نگردد . شرکت حق فسخ معامله را دارد و کالاهای تحویلی به نماینده، جزئی از دارائی و اموال شرکت محسوب گردیده و حق هرگونه اقدامی را نسبت به آن خواهد داشت و پس از اعلام فسخ از جانب شرکت ید مالکیت نماینده به ید امانی تبدیل و با وصف مطالبه عین در صورت عدم تسلیم ید امانی به ید ضمانی تبدیل و کلیه مسئولیتهای حقوقی و کیفری وهزینه های جانبی آن به عهده نماینده می باشد و نماینده حق ندارد در کالاهای مزبور تصرفی که مخالف شروط فوق باشد را نماید.
 
ماده10) ضمانت نامه:
در زمان امضای قرار داد جهت تضمین تعهدات نماینده و براساس میزان سقف اعتباری تعیین شده در فرم  سقف اعتباری پیوست، ضمانت نامه بانکی/سفته/چک به مبلغ......................................... از طرف بانک...................... در وجه شرکت با مشخصات.................................................................................... تسلیم شرکت نموده ویا معادل این مبلغ نسبت به سپردن سند ملکی با مشخصات.................................................................................................................................................................................................................................................................در رهن .....................   در یکی از دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید.
 بدیهی است که در صورت تسویه حساب نهایی و قطع همکاری اسناد فوق به نماینده ارجاع داده می شود و در صورت عدم تسویه حساب نماینده، شرکت می تواند از محل تضامین فوق الذکر یا به هر طریقی که صلاح بداند نیابتا و وکالتا  نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.
تبصره5: استعلام و بررسی حسابها و اسناد ارائه شده از طرف نماینده حق مسلم شرکت می باشد.
تبصره 6:هرگونه توافق خارج از این قرارداد الزاما طی صورتجلسه ای که با امضای مدیر فروش، مدیر بازرگانی و مدیر عامل شرکت باشد. انجام پذیرد
ماده11)حوادث قهری:
11-1- در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و شرایط اضطراری و حوادث مشابه که خارج از اقتدار باشد. قرارداد کان لم یکن تلقی و مطابق شرایط جدید قراردادی به امضای طرفین خواهد رسید.
ماده12) شرایط فسخ:
13-1- چنانچه نماینده در انجام تعهدات خود تعلل نماید، شرکت مجاز است به علت استنکاف نماینده از انجام تعهدات در فسخ یا تجدیدنظر مفاد قرارداد اقدام نماید در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد از طرف نماینده چنانچه خسارتی متوجه شرکت شود نماینده می بایست جبران خسارت نماید یا از اسناد تجاری یا ضمانتنامه وی برداشت و استفاده شود.
13-2- در صورت گزارش بازرس شرکت مبنی بر عدم تطابق عملکرد نماینده نسبت به مفاد قرارداد یا تعهدات مذکور، و اثبات گزارش رسیده، این قرارداد به صورت یکطرفه از جانب شرکت فسخ خواهد شد.
12-3- کلیه اختلافاتی که ممکن است در اثراجرای این قرار داد یا تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد ابتدا از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق، از طریق کمیته داوری مورد قبول طرفین حل می گردد و  نهایتا در صورت حل نشدن از طریق مراجع ذیصلاح قضایی حل و فصل میگردد.
 
- مدارک لازم جهت نمایندگی:
  1. تکمیل و تائید فرم درخواست نمایندگی
  1.  فتوکپی شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافی(رویت اصل شناسنامه، کارت ملی)
  1.  فتوکپی جواز کسب یا سند مالکیت به نام نماینده (رویت اصل جواز)
  1. عکس 4*3 (4 قطعه)
این قرارداد مطابق با ماده 10 و190 قانون مدنی در..... ماده در دو نسخه (هر نسخه 2 برگ) متحدالمتن و متحدالاعتبار و به پیوست یک برگ لیست قیمت و کاتالوگ محصولات شرکت .................. ..................... و فرم درخواست نمایندگی که مورد مطالعه دقیق و توافق کامل دو طرف. در سلامت کامل عقلی قرار گرفته است و در محل شرکت به آدرس ثبت شده در قرارداد تنظیم  و به امضای طرفین رسید.
 
مهر و امضاء فروشنده                                                                                                          مهر و امضاء خریداربسمه تعالی

 

قرارداد اعطای نمایندگی انحصاری

 
 
طرفین قرارداد:
این قرارداد فی ما بین شرکت ........................................... به شماره  ثبت.........به نمایندگی آقای/خانم..........................
به شماره ملی....................به نشانی: ............................................................................................................كه در این قرارداد به اختصار شرکت  نامیده می شود وجناب آقای/خانم ................. فرزند ............... متولد ...............................
 به شماره شناسنامه..................................... کد ملی .............................................شماره اقتصادی..................... شماره پروانه کسب/ثبت................................................................ تلفن ....................................................................... به نشانی محل کار/ شرکت..............................................................................................................................................
 نشانی محل سکونت ............................................................................................................ تلفن ................................
که به موجب محتویات روزنامه رسمی شماره............. مدیرعامل شرکت مذبور بوده و به موجب ماده............... اساسنامه حق امضاء اسناد تعهدآور شرکت را دارد كه از این پس نماینده نامیده می شود به شرح و قوانین ذیل منعقد میگردد.
ماده 1) موضوع قرارداد:
خرید، فروش و اجرای انواع تولیدات شرکت ............................................... درحوزه جغرافیایی مورد توافق طرفین
ماده 2) حوزه فعالیت:
حوزه اصلی فعالیت نماینده استان ............... شهرستان ............ تعیین می گردد که نماینده موظف است طبق این قرارداد در این محدوده جغرافیایی فعالیت نماید.
ماده 3) مدت قرارداد:
مدت این قرارداد از تاریخ    /    /      تا     /    /      به مدت ............. می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید است.
تبصره1: شرکت فعالیت نماینده را در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد و چنانچه فعالیت نماینده بدون مغایرت با مفاد قرارداد باشد، می تواند نمایندگی را برای مدت دیگر تمدید نماید.
ماده 4) مشخصات محصول و شرایط تحویل:
تحویل کلیه محصولات سفارش داده شده از طرف نماینده به صورت صحیح و سالم از درب کارخانه می باشد و ارسال به مقصد به صورت پس کرایه است.
ماده5) قیمت محصول:
قیمت محصولات مطابق با لیست ارائه شده در تاریخ ثبت سفارش است و طبق صورت ارسالی محاسبه               می گردد. بدیهی است چنانچه لیست قیمت شرکت براساس سیاست عرضه و تقاضا تغییر نمود این تغییرات قیمت یک هفته قبل از اعمال به نماینده اعلام می گردد و نماینده متعهد می شود محصولات شرکت را مطابق با لیست قیمت جدید به بازار مصرف عرضه نماید.      
ماده 6) تعهدات نماینده:
6-1- نماینده می بایست در مدت اعتبار قرارداد از هرگونه همکاری، خرید و فروش و بازاریابی انواع محصولات مشابه شرکت های رقیب خودداری نماید و فقط می بایست راجع به محصولات شرکت ذی نفع (براساس این قرارداد) فعالیت داشته باشد.در غیر اینصورت نماینده موظف به اجازه کتبی از شرکت است.
6-2- نماینده موظف به ارائه مدارک لازم به بازرس شرکت  که جهت بررسی عملکرد به محل وی اعزام  شده می باشد و باید با ایشان همکاری های لازم را داشته باشد.
6-3- نماینده متعهد می شود که روش صحیح تبلیغات در ارتباط با فروش محصولات را به بهترین صورت ممکن رعایت نماید و انجام کلیه ضوابط و مقررات در ارتباط با تبلیغات، اعم از چاپ و استفاده هرگونه اقلام تبلیغاتی و شرکت در نمایشگاهها  را به صورت کتبی با شرکت هماهنگ نماید.
6-4- نماینده متعهد می گردد ضمن سعی و تلاش و کوشش جهت بازاریابی و فروش محصولات خریداری شده با رعایت شرایط و حفظ اعتبار شرکت میزان خرید خود را ارتقاء بخشد .
6-5- نماینده فقط می بایست به شخصی که از طرف شرکت معرفی و به محل اعزام می شود با رویت کارت شناسایی عکس دار و حکم مأموریت و ممهور به مهر شرکت ارتباط برقرار نموده و وجه یا اسناد تجاری را پس از هماهنگی با دفتر مرکزی شرکت تحویل  ایشان نماید. در غیر این صورت بروز هرگونه مشکلی به عهده نماینده است.
6-6- نماینده متعهد می گردد کالاهای مزبور را طبق تعرفه های شرکت در بازار به فروش رساند و در صورتی که نماینده زیر قیمت اعلام شده (از طرف شرکت) یا اضافه بر قیمت تعرفه های ارائه شده اقدام به فروش کالا نماید می بایست خسارت وارده را جبران و پاسخگوی مراجع ذیربط باشد.
(بدیهی است در تحویل کالای نسیه یا مدت دار به نماینده، این حق را برای او ایجاد نمی کند که کالای خریداری شده را به صورت نقد کمتر از قیمت خریداری شده به فروش برساند و وی را از تعهدات بری نمی سازد.)
6-7-نماینده متعهد می گردد که اعلام سفارشات خود را به صورت فاکس، ایمیل، اس ام اس یا درخواست کتبی ممهور به مهر و امضاء نماینده تحویل شرکت نماید. درغیر این صورت اگر به صورت تلفنی وغیره سفارش داده شود هرگونه اشتباهی در ارسال کالا به عهده نماینده می باشد و شرکت هیچگونه تعهدی در این خصوص نداشته و ندارد.
6-8- کالاهایی که از طرف نماینده مرجوع می گردد، درصورت اثبات سلامت آنها، هزینه حمل ونقل به عهده مرجوع کننده است و شرکت یک نسخه مرجوعی به نماینده ارسال می نماید و ................ مبلغ کل نیز بابت هزینه بسته بندی و بازبینی محصول کسر می گردد.
6-9- نماینده متعهد می گردد ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ وصول محصولات و کالای خریداری شده، مراتب وصول و هر نوع اعتراضی، نسبت به کمیت و کیفیت محصولات فروخته شده را به صورت کتبی اعلام نماید و اقدام مقتضی درخصوص قبول یا رد آنها را معمول دارد و در غیر این صورت هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و در صورت بروز مشکلات مربوطه صرفا نماینده پاسخگو خواهد بود.
6-10- نماینده موظف است هرگونه تغییر و جابجایی که مربوط به محل کار، انبار ومحل زندگی است را یک هفته  قبل ازانجام این تغییرات به شرکت اطلاع دهد. در غیر این صورت هرگونه ارسال جنس، ابلاغ، اخطاریه به نشانی مندرج درقرارداد، قانونی محسوب میشود.
6-11- نماینده موظف است که هرگونه اسناد و مدارک و کالاهای امانی از شرکت را در صورت فسخ یا پایان یافتن مدت قرار داد، به شرکت مرجوع نماید.(اقلام امانی شامل تابلو، اقلام تبلیغاتی، و ... )
6-12- نماینده متعهد می شود که هرگونه تبلیغات بیرونی و نمایشگاهی با هماهنگی و نظارت شرکت صورت میگیرد.
 
 
ماده7) تعهدات شرکت:
7-1- شرکت متعهد می گردد در حوزه منطقه نماینده تنها ازطریق نماینده مبادرت  به فروش نماید.
7-2- پس از اعطای نمایندگی انحصاری فروش طبق شرایط این قرارداد، تسهیلات زیر جهت تسهیل امر فروش در اختیار نماینده  قرار خواهد گرفت:
الف- ارائه تبلیغات موجود شرکت :  اعم از کاتالوگ، بروشور و پوستر، تراکت تبلیغاتی، نایلون و لیست محصولات جهت اطلاع رسانی بهتر.
ب- در اختیار قراردادن لیست قیمت محصولات
ج- معرفی متقاضیان خرید محصولات این شرکت در جغرافیای توافق شده با شرکت، به نماینده.
7-3- شرکت حق انحصاری بازاریابی و فروش محصولات موضوع قرارداد را در محدوده تعیین شده به نماینده واگذار می کند. و بدیهی است در طول مدت قرارداد حق فروش در مناطق واگذار شده را ندارد. مگر با هماهنگی و تائید نماینده انحصاری خود.
7-4- شرکت متعهد می گردد کلیه کالاهای خود را به صورت استاندارد در اختیار نماینده قراردهد.
7-5- شرکت موظف به ضمانت محصولات خود است.
7-6- شرکت تعهد می نماید که پس از دریافت سفارش ظرف مدت 3روز کاری  اجناس درخواستی را تحویل باربری نماید و در صورت آماده نبودن اجناس درخواستی به هر دلیل مراتب را  تا یک روز کاری بعد از قبول سفارش به اطلاع نماینده برساند.
7-7- کالاهای مورد قرارداد درب انبار کارخانه شرکت به نماینده تحویل می گردد و از این جهت نماینده به شرکت وکالت می دهد تا با انتخاب نحوه حمل و نقل مناسب و شناخته شده کالای مزبور، آن را به آدرس نماینده ارسال نماید و در هر حال تحویل کالا به شرکت حمل و نقل در حکم تحویل کالا به نماینده است و هرگونه خسارت ناشی از ارسال و یا اینکه خسارتی که از این بین به کالای خریداری شده وارد شود به عهده نماینده    می باشد.
تبصره 2: برای کالاهای دربستی  از طرف شرکت حمل و نقل بیمه نامه صادر می شود.
ماده 8) نحوه تسویه حساب
1-8- طبق توافق طرفین فروش تا مرز...............ریال به صورت نقدی و بیش از این مبلغ به صورت سند چکی میباشد.
2-8- نماینده متعهد می گردد ظرف مدت حداکثر.................روز نسبت به تسویه حساب با توجه به بند 8-1 ،     با شرکت اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم پرداخت به موقع و ارسال چک از سوی نماینده ظرف مدت مشخص شده، شرکت حق دارد خسارت وارده را در قالب کسر تخفیف نماینده، جبران نماید. کلیه وجوه نقدی فقط از طریق حساب های مندرج در این قرارداد مورد قبول شرکت است و در غیر اینصورت شرکت هیچ گونه وجه پرداختی را الزام به پذیرش ندارد.
شماره حساب های مورد پذیرش شرکت به ترتیب:
   حساب............................................. و شماره شبای................................................ به نام............................................ و حساب............................................. و شماره شبای............................................... به نام............................................ و حساب............................................ و شماره شبای................................................. به نام.......................................... و نماینده باید از تاریخ ارسال فاکتور، ظرف مدت ................. وجوه مربوط به فاکتور ارسالی را به حساب های مشخص شده واریز نماید و در صورت پرداخت چکی، کلیه پرداخت ها از طریق پست پیشتاز حداکثر ظرف    مدت ........................ از تاریخ ارسال فاکتور به صورت (2 قبضه) به نشانی مندرج در قرارداد ارسال گردد و رسید چک های دریافتی از طرف شرکت به صورت رسد پست، ایمیل، فاکس یا تلفنی به نماینده اعلام می گردد و در غیر این صورت فاقد اعتبار می باشد.
8-2-نماینده موظف است طبق توافق صورت گرفته با شرکت اقدام به تسویه حساب کامل نماید و در صورتی که تمام یا قسمتی از توافق فی مابین انجام نگردد،  شرکت حق فسخ معامله را دارد و کالاهای تحویلی به نماینده، جزئی از دارائی و اموال شرکت محسوب گردیده و حق هرگونه اقدامی را نسبت به آن خواهد داشت و پس از اعلام فسخ از جانب شرکت، ید مالکیت نماینده به ید امانی تبدیل و با وصف مطالبه عین در صورت                               عدم تسلیم،ید امانی به ید ضمانی تبدیل و کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری و هزینه های جانبی آن به عهده نماینده می باشد و نماینده حق ندارد در کالاهای مزبور تصرفی که مخالف شروط فوق باشد را نماید.
ماده 9) ضمانت نامه:
در زمان امضای قرار داد جهت تضمین تعهدات نماینده و براساس میزان سقف اعتباری تعیین شده در فرم     سقف اعتباری پیوست، ضمانت نامه بانکی/سفته/چک به مبلغ....................................... از طرف بانک...................... در وجه شرکت با مشخصات............................................................................................................................................
تسلیم شرکت نموده و یا معادل این مبلغ نسبت به سپردن سند ملکی با مشخصات........................................................................................................................................................................در رهن شرکت ..................... در یکی از دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید.
 بدیهی است که در صورت تسویه حساب نهایی و قطع همکاری اسناد فوق به نماینده ارجاع داده می شود و در صورت عدم تسویه حساب نماینده، شرکت می تواند از محل تضمینات فوق الذکر یا به هر طریقی که صلاح بداند نیابتا و وکالتا  نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.
تبصره 3 : استعلام و بررسی حساب ها و اسناد ارائه شده از طرف نماینده حق مسلم شرکت می باشد.
تبصره 4 : هرگونه توافق خارج از این قرارداد الزاما طی صورتجلسه ای که با امضای مدیر فروش، مدیر بازرگانی    و مدیر عامل شرکت باشد، انجام پذیر خواهد شد.
ماده10)حوادث قهری:
در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و شرایط اضطراری و حوادث مشابه که خارج از اقتدار باشد، قرارداد              کان لم یکن تلقی و مطابق شرایط جدید قراردادی به امضای طرفین خواهد رسید.
ماده11) شرایط فسخ:
11-1- چنانچه نماینده در انجام تعهدات خود تعلل نماید، شرکت مجاز است به علت استنکاف نماینده از انجام تعهدات در فسخ یا تجدیدنظر مفاد قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد از طرف نماینده چنانچه خسارتی متوجه شرکت شود، نماینده میبایست جبران خسارت نماید یا از اسناد تجاری یا ضمانتنامه وی برداشت و استفاده شود.
11-2- در صورت گزارش بازرس شرکت مبنی بر عدم تطابق عملکرد نماینده نسبت به مفاد قرارداد یا تعهدات مذکور، و اثبات گزارش رسیده، این قرارداد به صورت یک طرفه از جانب شرکت فسخ خواهد شد.    
11-3- کلیه اختلافاتی که ممکن است در اثراجرای این قرار داد یا تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد       رخ دهد ابتدا از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق، از طریق کمیته داوری مورد قبول طرفین حل می گردد و  نهایتا در صورت حل نشدن از طریق مراجع ذیصلاح قضایی     حل و فصل میگردد.
مدارک لازم جهت نمایندگی:
1)      تکمیل و تائید فرم درخواست نمایندگی
2)      فتوکپی شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافی(رویت اصل شناسنامه، کارت ملی)
3)     فتوکپی جواز کسب یا سند مالکیت به نام نماینده (رویت اصل جواز)
4)    عکس 4*3 (4 قطعه)
این قرارداد مطابق با ماده 10 و190 قانون مدنی در 11 ماده و 4 تبصره در دو نسخه (هر نسخه 6 برگ) متحدالمتن و متحدالاعتبار و به پیوست یک برگ لیست قیمت و کاتالوگ محصولات شرکت توانا ماشین نقش جهان و فرم درخواست نمایندگی که مورد مطالعه دقیق و توافق کامل دو طرف است، در سلامت کامل عقلی طرفین و در محل شرکت به آدرس ثبت شده در قرارداد، تنظیم  و به امضای طرفین رسید.
 
شاهد:
طرف شرکت
طرف دوم نماینده 

   

  عناوين مرتبط :تماس با ما درباره ما گالری عکس خدمات

MASOUD RAJAEI